yiddish in etymology field
 
 Oxford English Dictionary 
 
 -------------------------------------------------------------------- 
 Found: 123 entries 
 -------------------------------------------------------------------- 
 
  1. bagel 
  2. blintze 
  3. caser 
  4. chutzpah 
  5. cocum 
  6. dreck 
  7. farfel 
  8. finnip 
  9. futz 
 10. gefullte fish 
 11. glitzy 
 12. golem 
 13. gunsel 
 14. guntz 
 15. heimisch 
 16. kibbutznik 
 17. kibitz 
 18. kibitzer 
 19. kibosh 
 20. kishke 
 21. kittel 
 22. klutz 
 23. knaidel 
 24. knish 
 25. koppel 
 26. kreplach 
 27. kugel 
 28. kvell 
 29. kvetch 
 30. latke 
 31. lekach 
 32. link 
 33. Litvak 
 34. lokshen 
 35. lox 
 36. luftmensch; luftmensh 
 37. macher 
 38. matzah 
 39. mazuma 
 40. mensch 
 41. meshuga; meshugga 
 42. meshugaas 
 43. meshumad; meshummad 
 44. mocky 
 45. moskeneer 
 46. narrischkeit 
 47. nebbich 
 48. nit 
 49. nosh 
 50. nosh 
 51. nu 
 52. nudnik 
 53. oof 
 54. oy; oi 
 55. pastrami 
 56. pirog 
 57. pisher 
 58. plotz 
 59. potch 
 60. rav 
 61. reb 
 62. rebbe 
 63. rebbitzin 
 64. ryebuck 
 65. schalet; schalete 
 66. schlemiel 
 67. schlep 
 68. schlep 
 69. schlepper 
 70. schlimazel 
 71. schlock 
 72. schlub 
 73. schmaltz 
 74. schmatte 
 75. schmeck 
 76. schmeer 
 77. schmoll 
 78. schmooze 
 79. schmooze 
 80. schmuck 
 81. schmutter 
 82. schmutz 
 83. schnook 
 84. schnorrer 
 85. schnozz 
 86. schnozzle 
 87. schvartze; schvartzer 
 88. Sedra 
 89. Shabbos 
 90. shadchan 
 91. shamas; shamash 
 92. sheitel 
 93. shemozzle 
 94. shicker 
 95. shidduch 
 96. shiksa 
 97. shoful 
 98. shtetl 
 99. shtibl 
 100. shtik 
  1. shtook 
  2. shtoom 
  3. shtup 
  4. shul 
  5. steever 
  6. stuss 
  7. tochus 
  8. tsatske; tchotchke 
  9. tsores 
 10. tummler 
 11. tzimmes 
 12. vigorish 
 13. yahrzeit 
 14. yarmulke 
 15. yenta 
 16. yentz 
 17. yichus 
 18. Yiddishism 
 19. Yiddishist 
 20. Yiddishkeit 
 21. yok 
 22. yom tov 
 23. zaftig